Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • De boeren en hun weidevogels

  De boeren en hun weidevogels

  Sponsoren

   

  Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland, zowel in natuurgebieden als op het boerenland. Miljoenen euro’s aan subsidie ten spijt, is de negatieve trend nog niet doorbroken. In het besef dat het anders moet, en ook kan, heeft het familiebedrijf van veehouder Hessel Agema in Kollumerpomp een opmerkelijke stap genomen: de oprichting van de stichting Skalsumer Natuurbeheer.

   
  De vijf leden van het stichtingsbestuur hebben allemaal een andere achtergrond. Wat ze gemeen hebben, is hun betrokkenheid bij de problematiek van de weidevogels en de wil er wat aan te doen.
   
  Skalsumer Natuurbeheer laat aan een breed publiek zien wat de praktijk is van de weidevogelbescherming op de boerderij van de familie Agema. Dit gebeurt middels deze website, waar zowel boeren als geïnteresseerde burgers de nodige informatie kunnen vinden.
   
  De stichting organiseert geregeld groepsexcursies, op speciaal voor dit doel ingerichte boerenwagens. Ook houden bestuursleden lezingen over weidevogelbeheer en -bescherming.
   
   
  Voorlichting is dus een belangrijk onderdeel van het werk van de stichting. Daarnaast richt Skalsumer Natuurbeheer zich op de praktijk van het agrarisch weidevogelbeheer. In het besef dat water van cruciaal belang is voor weidevogels, wordt hier gewerkt met twee zogenoemde plasdras-gebieden.
   
  Het eerste staat bekend als het Meer van Galilea. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, maar het is sinds 2005 in beheer bij het agrarisch bedrijf van de familie Agema. Vooral in de periode dat de weidevogels zich vestigen, in het vroege voorjaar, vinden ze hier de ruimte om te foerageren en te rusten.
   
  Hessel met zijn beste koe bij het meer van Galilea
   
   
   
  Meer van Galilea op een mooie zomerdag
  meer van Galilea  Zwanenbloem
   
  Onlangs heeft Skalsumer Natuurbeheer een tweede plasdras-gebied in gebruik genomen: de Skalsumer Sompe. Wekelijks wordt hier bijgehouden hoe de vogels er gebruik van maken. Als de weidevogels in de zomer wegtrekken, komt dit gebied weer droog te staan. Het bemalen gaat op duurzame wijze, met een zonnecollector. 
   
   
   
  De eerste broedsels van de kluut bij de Skalsumer Sompe
   
  Ook op andere wijze wordt het waterbeheer op de landerijen van de familie Agema aangepakt. Om weidevogels en hun kuikens te gerieven, worden bestaande sloten gehandhaafd. Waar het nodig is, worden nieuwe watergangen uitgegraven met een langzaam aflopend talud. Ook een fluctuerend waterpeil helpt de vogels in de zomer.
   
  Windmolen pomp voor fluctuerend waterpeil
   
  Windmolen water oppompen
   
   
  Weidevogels vragen daarnaast om een specifieke aanpak op het gebied van bemesting en maaibeheer, zo heeft jarenlange ervaring op het bedrijf van de Agema’s duidelijk gemaakt.. Veel weidevogels profiteren al van de maatregelen. De aantallen broedparen van kievit, grutto en tureluur nemen hier de laatste jaren flink toe.
  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken